close
تبلیغات در اینترنت
تانک های بدن شهدا رژه رفتند=مقاله مفیدی دیگر شهیدان

عطر سیب معنوی
عضويت سريع
نام کاربری :
رمز عبور :
تکرار رمز :
ایمیل :
نام اصلی :
کد امنیتی : * کد امنیتیبارگزاری مجدد
آمار کاربران
نام کاربری :
رمز عبور :

رمز عبور را فراموش کردم ؟
آمار مطالب
کل مطالب : 22
کل نظرات : 11

آمار بازدید
بازديد امروز : 78 نفر
بارديد ديروز : 1 نفر
بازديد هفته : 88 نفر
بازديد ماه : 120 نفر
بازديد سال : 120 نفر
بازديد کلي : 7,784 نفر

وضیعت آنلاین
افراد آنلاین : 1 نفر
خبرنامه
براي اطلاع از آپيدت شدن سایت در خبرنامه سایت عضو شويد تا جديدترين مطالب به ايميل شما ارسال شود

امکانات
موضوع : تانک های بدن شهدا رژه رفتند=مقاله مفیدی دیگر شهیدان ,

 

تانک های بدن شهدا رژه رفتند --- برگی از خاطرات از دفتر شهر هویزه

هشتسالدفاعمقدسبهعنوانیکدرسوتجربهبسیارگرانقیمتکهبهقیمتخونصدهزارشهیدوخساراتفروانبهدستآمدهاست:میتواننددرزمینههایگوناگونیمورداستفادهقرارگیرد. دراینصفحه10 موردخاطراتسختیوغمانگیزوفداکاریهایوخودگذشتگیشهیداندرمنطقههویزهبادستخودمازجاییتایپنمودم((اینازسایتها  کپینکردم)) وچندتاتصویربادوربینگوشیمگرفتموچندتامتنهازیباییمنراتحتتاثیرقرارداد .منازایناخیلیشرمندههستموباخودگفتیمحتیجونمونفدایشبکنیمبازمشرمندهاشهستیموقتینزدقبرپاکمحمدحسینعلمالهدیحاضرشدمتعدادیسورههایقرآنبرایشهدیهکردممیدونمسورهقرآنبرایهمشونخیلیموثربودهمثلهدیهبسیارارزشبودهوالانحسناراحتیدرذهنمپیچیدباخودگفتممگهبدکردیدچراناراحتمیشی ...گفتمنهشرمندهاشهستم.

عملیاتهویزهکهدرنتیجهناهماهنگیوعدمتجربهنیروهایخودیپسازپیروزیاولیهبهشکستانجامید,میتواندعبرتیباشدبرایعبرتگیران.دراینعملیاتعلیرغمفداکاریوازخودگذشتگیشهیدسیدمحمدحسینعلمالهدیونیروهایشدرنهایتهویزهبهدستاشغالگرانبعثیافتاد.

***************************

1- شهرهویزهرابهسهامخیامهمهمیشناسند,یکدختریکه8مهر1359باعراقیهادرگیرشد. سهامبهعراقیهاکهموقعبرداشتنآبمزاحمششدهبودگفت:مگرشماشمرنیستیدکهنمیگذاریدآببرداریم؟آنهاهمگلولهایبهپیشانیشزدندوشهیدشکردند . مردمخشمگینشدند,راهپیماییکردند,بهعراقیهاحملهکردوشهرراآزادشد.هویزهازآنروزتادیماه59آزادبودودیماهدوبارهآشغالشد.

**************************

2- درعملیاتنصر (هویزه) صبحروز15دیماه1359باحملههماهنگشدهنیروهایایرانیبهمواضعدشمنآغازشد .نیروهایعملکنندهتوانستندمناطقجنوبیکرخهکورراآزادساختهوضرباتمحکمیبرنیروهایدشمنواردآورند.نیروهایعراقیکهشدیداغافلگریشدهبودندبابهجاگذاشتنتوپخانهخوددردوکیلومتریجنوبکرخهکورعقبنشینیکردندودرحدودا8000نفرازافرادآنهابهاسارتدرآمدند.لیکنبهدلیلتاخیرنیوروهایمحورکاروندرعبورازاینرودخانهوبرخوردآنهابهمیدانمینپادگانحمیدومنطقهجفیرکهعقبهدشمنمحسوبمیشدندوازاهدافمرحلهاولبودنددستنخوردهدراختیاردشمنباقیماندند.

**************************

3- طبقطرحعملیاتمرحلهدومحملهروزبعدساعت8صبحشروعشد.نیروهایزرهیوپیادهبهسویپادگانحمیدومنطقهجیفراقدامبهپیشرویکردند.درمقابلتعدادیتانکهایدشمنباآرایشنظامیجناحجنوبیلشکرزرهی16راموردتهدیدقراردادند. یگانهایعراقیباوجودضرباتسختیکهروزقبلمتحملشدهبودندبادستداشتنپادگانحمیدازتوانپشتیبانوتحرکبالاییبرخودداربودند.

****************************************

زندگیوشهادتشهیدسیدمحمدحسینعلمالهدی+بخشیازوصیتنامه {دانلود}

************************************************

4- نیروهایخودیسرمستازپیروزیاولیه,دشمنرادستکمگرفتهوازتثبیتمواضعجدیدغافلشدهوتلاشیدرتحکیمموقیعتبدستآمدهبهعملنیاوردند, سنگریایجادنکردهوخاکریزیبرپانداشتند. ازروزقبلتانکهایعراقیدرصحنهباقیماندهوبرخیافرادبهجمعآوریغنائممشغولشدند. فقدانتجربهدرمقابلضدحملهوکمبودمهماتوضعفتدارکاتدستدردستهمدادهوموازنهقدرترادرصحنهنبردبهضررنیروزهایخودیدگرگونساخت.

******************************

5-  درساعتیازدهکلنیروهایلشگر16  زیرآتش  شدیدتوپخانه  دشمن  قرارگرفتوغربسوسنگردنیروهایدشمنبهحرکتدرآمدندحضورهواپیماهایدشمندرآستانه  منطقهوبمبارانمواضعنییرویهایخودیبرآشفت . تانکهایعراقیبههزارمتریمحلاستقرارتیپرسیدند. شدیدترینجنگتانکهادرطولجنگبین  لشگر16 زرهیولشگر9زرهیدشمندرگرفتوتا  ساعت4بعدازظهرادامهیافت. دراینساعتفرمانده  گردانزرهیجهتتجدیدقواواقداممجدد, دستووریکخیزعقبنشینیراصادرکردکهبارسیدن  دستوربهگردانتمامنیروهایزرهیمستقردرمنطقهبهسرعتصحنهترککردهوجاییکگامچندینعقبنشستند. دراینمواقعکهنظم  نیروهایبههمریختهوهواپیماهایینیرویهواییارتشدرآسمانمنطقهظاهرشدواشتباهابهجایمواضعدشمن  نیروهایخودیرابمبارنکرداوضاعبدترکرد.

نیروهایپیادهسپاهکهحدود5/1 کیلومترجلوترازتانکهامشغولجنگبودندازایندستورخبرنداشتندوعلاوه  فاصلهفوقدوعاملدیگرهمدرعدمآگاهی  انهاموثر  بودیکیگردوغبار  صحنهنبردکهدید  نیروهایپیادهرابسیارکاهشدادهبودودیگریعقبنشسینی  نیروهایزرهیبابهجاگذاشتن  تانکنهادرصحنهنبردکهازدورنشانداد,انهاهنوزمقاومتهستند . بهاینترتیببااینعقبنشینی  نیروهایسپاهیدرمنطقهجاماندهوبهمحاصرهتانکهایدشمندرآمدند.

*********************************************

6- مسعودانصارییکیازبازماندگاناینحملهمینویسد:

" تعدادیازتانکهایچیفیندرصحنهبودندوماراخیالمیکردیمارتشهنوزداردمقاومتمیکند... یکیازتانکهایعراقیدرجادهبهبیستسیمتریمارسید .حسین (علمالهدی) بااشارهبهمنگفت<< برجتانکرابزن>>منهمزدموخودحسینهمزد. دوتاتانک  دیگرنیزباآرپیجیزده  شدوبرایچنددقیقهپیشرویآنهامتوقف  گردید. دراینعملیات  وجوداینکهما  بیسیمداشتیمارتشعقبنشینی  اشرابهماخبرنداد . منخودچندینبارمعرفلشگرراصدازدمکهجریانچیست؟گفت << بهگوشبهگوشباش >>چندباردیگرصدازدم  گفت: تیپیکدارد  تغییرموضعمیدهدوبعدازچنددقیقه  دیگرارتباطباارتباطقطعشدبودتااینکهمحاصرهشدیم. همهبچههامقاومتمیکردندچنانکهدرکانالکوچکیکانالکوچکیکنارجادهبیشاز50  نفرشهیدشدند.

********************************

7- محمدرضاباستییکیدیگرازبامازندگانحماسههویزهدرخاطراتموردحوادثاینمحاصرهوخروجآنهامینویسند:

حسینومحسن  بهمنگفتند: شماآرپیجی  ندارید ,برویدکهکشتهمیشوید.درستیادمنمیادحسینخودشآرپیجیداشتیانه. خلاصهاوماراروانهکردکردکهدرآنجا  نمائیمماحدودا100 متربیشترنرفتهبودیمکهبرگشتیمپشتسربچههاراببینیم . دیدیمحسینیکگلوله  آرپیجیبطرفتانکعراقیشلیککردکهحدودا100 مترازبالایتانکردشد. تانکهاهمچنانجلومیآمدندکهبچهها  یکیاز  آنهارازدندوبقیه  سرجایشانمتوقفشدندماحدودا  300مترعقبآمدهبودیمکهیکمرتبهدیدیمتانکهایعرقی  ازطرفراستجاده (سمتهویزه) به  سویمواضعمامیآیند... مامحاصرهشدهبودیم. رگبارتانکها  قطعنمیشدن. بچهها  یکییکیداشندتیرمیخورد . خونازبدنشان  سرازیربود. بچههاسینهخیزجلومیآمدند. دراینحالمسعودانصاریهمداشتجودشجلومیکشید . ازاوسراغحسینومحسنوجمالراگرفتنواوگفت  : آنهارارگباربستندوهرسهشهیدشدن "...."" روحششادویادشهمیشهگرامی ""

*****************************************************

8- دانشجوهایپیروخطامام  بهفرماندهیشهیدسیدمحمدحسینعلمالهدیخونتازهایبودندکهابتدایجنگبهنیرویهای  نظامیتزریقشدند. آنهاعملیاتنصر,1دیماه1359شرکتکردندوبرایاولینبارتعدادزیادیازعراقیهااسیرکردند.

یارانحسینآنقدردردلدشمنپیشرفتندکهحمایتوپشتیبانیآزآنهاسختشد .عراقیهاآن  آنهارامحاصره  وازرویجنازهشانردشدندوهمانجاشدمزارشان .

***************************************

9- دراینحماسه  حدودا140نفرازنیروهایمومن , معتهد , تحصیلکردهوانقلابیازاعضایسپاهوبسیج  کهتعدادیازآنهادانشجویانپیروخطامامبودهامابهشهادترسسدهوتعدادینیزباتنمجروحوبااستفادهازتاریکی  شب  خودرابهنیروهایخودیرساندندتابه  عنوانپیامآورانحماسههویزهرسالتسنگینتریرابردوشبگیرند.

*********************************************

10_ هویزهدرمرحلهدومعملیات  بیتالمقدس, آزادشد .آنهاییکهتوانستهبودنددرجریانمحاصرهعقببیایند, محلدرگیریهارامشخصکردندویادپرچمهای  آنجانصبکردندوبقایایپاکومطهرجنازهشهیدانراهمانجاخاکسپردند

*******************************************************************************************************************************

تصاویر گرفته شده توسط مدیر وبلاگ  در یادمان هویژه....

 

مقبره شهید علم الهدی

http://rozup.ir/up/khorshidkoqer/Pictures/91.11 (14).jpg

 

http://rozup.ir/up/khorshidkoqer/Pictures/91.11 (11).jpg

 

http://rozup.ir/up/khorshidkoqer/Pictures/91.11 (12).jpg

 

http://rozup.ir/up/khorshidkoqer/Pictures/91.11 (19).jpg

 

http://rozup.ir/up/khorshidkoqer/Pictures/91.11 (20).jpg

 


[ ] [ 19 ] [ غفاریان ][ بازديد : 5 ]
آخرين مطالب ارسالي
مقاله جالب صلوات تاريخ : جمعه 20 دی 1392
خواص صلوات دیگر تاريخ : شنبه 16 فروردین 1393
ثواب بسم الله تاريخ : شنبه 16 فروردین 1393
حدیث زیبا رسول اکرام (ص) تاريخ : شنبه 16 فروردین 1393
مرگ فقط برای همسایه نیست! تاريخ : دوشنبه 11 فروردین 1393
خواندن دعا برای شفای مریض یا بیمار تاريخ : یکشنبه 10 فروردین 1393
سرنوشت جسم بعد از مرگ تاريخ : یکشنبه 10 فروردین 1393
حدیثی زیبای معراج تاريخ : پنجشنبه 07 فروردین 1393
حدیثی زیبای معراج 3 تاريخ : پنجشنبه 07 فروردین 1393
حدیثی زیبای معراج 1 تاريخ : پنجشنبه 07 فروردین 1393

آرشيو
جست و جو